Clara Cipő – Adatkezelési szabályzat

 

A CLARA CIPŐ megbízásából dr. Szentmiklóssy Éva – adatvédelmi tisztviselő, jogász készítette a jelen szabályzatot a CLARA CIPŐBOLT részére. Jelen dokumentáció dr. Szentmiklóssy Éva szellemi terméke és tulajdona. Kizárólag a CLARA CIPŐBOLT számára használható fel.

 

 

SZABÁLYZAT CÉLJA:

A jelen szabályzat célja, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza és betartsa annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó törvényi előírásoknak és hatósági állásfoglalásoknak megfelelően.

Adatvédelmi tájékoztató ügyfeleknek

A CLARA CIPŐ (www.claracipo.hu)  Weboldal üzemeltetője a CLARA CIPŐBOLT, (Székhely: 7090 Tamási, Rákóczi utca 3; Telephely: 7090 Tamási, Szabadság u. 42.   Cégjegyzékszám:;  Adószám: 67081079-1-37 továbbiakban: Szolgáltató) működtetése során ügyfelei személyes adatait kapcsolattartás céljából, a szolgáltatások ellátásához, azaz a rendelések kiszolgálásához kapcsolódóan kezeli. Az adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően végzi.  Az adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Adatkezelési gyakorlata során a Szervezet figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

ALAPELVEK

A GDPR-ban meghatározott alapelveknek a CLARA CIPŐBOLT adatkezelési magatartásában, mint minimum követelmény megvalósul.

A GDPR-ban foglalt alapelvek az alábbiak:

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
 • Célhoz kötöttség elve
 • Adattakarékosság elve
 • Pontosság elve
 • Korlátozott tárolhatóság elve
 • Integritás és bizalmas jelleg elve
 • Elszámoltathatóság elve

Fogalmak

Személyes adat

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

Hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

Tiltakozás

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

 

Adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

 

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Nyilvánosságra hozatal

Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

 

Adattörlés

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

 

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés

Személyes adat akkor kezelhető, ha

1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés jogalapja

-       felek közötti szerződés teljesítése (Adatakezelő tájékoztatja Felhasználót, hogy a felsorolt adatok hiányában nem tud szolgáltatást nyújtani, ezáltal nem tudja szerződéses kötelezettségét teljesíteni.

-       adatakezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (A jogos érdek tekintetében Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy saját jogos érdekeinek érvényesítése-, harmadik személynek a Felhasználó általi károkozásának megelőzése érdekében is szükséges az adatkezelés. Ezen esetekben Önt a törléshez való jog nem, a tiltakozáshoz való jog azonban megilleti. Ez esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

-       egyes esetekben az érintett hozzájárulása (az érintett hozzájárulásával kezelt adatok a szerződéskötés “opcionális” szóval kerülnek megjelölésre, ezen adatok megadása önkéntes, nem kötelező megadni azokat, ezen adatok törlését Ön bármikor kérheti. A hozzájárulást Ön az egyes adatkezelések tekintetében a megrendelés leadásával szerződés aláírásával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.)

A CLARA CIPŐBOLT partnercégei kapcsolattartóinak személyes adatait kezeli. Az adatkezelés a szerződés szerinti teljesítéshez szükséges kapcsolattartás céljából.

Adatkezelés célja: kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: cégnév, név, email cím, név, telefonszám, betöltött munkakör.

Adatok törlésének határideje: az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év

A személyes adatok törlése

A CLARA CIPŐBOLT  a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A felhasználó kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  címre kell eljuttatni. A Szervezet a jogszerű törlési igény beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ellenkező esetben felveszi a kapcsolatot kérelmezővel.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Szolgáltató a meghatározott célok elérése körében adatfeldolgozót (pl.: rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag a futárszolgálat igénybevételével történik, melyhez az érintett a kiszállítási adatok megadása során hozzájárul.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatai kezeléséről, személyes adatait helyesbítse, valamint adatait törölje vagy zárolja. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

Bár a CLARA CIPŐBOLT  munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az adatkezelés biztonságos, átlátható, és jogszerű legyen, a folyamat természetszerű velejárója, hogy felkészül a lehetséges vészhelyzetekre.

Az adatvédelmi incidens akkor következik be, amikor biztonsági incidens éri az adatokat, sérülhet a titoktartási kötelezettség, a hozzáférhetőség vagy az integritás. Ha ez bekövetkezik és az incidens feltehetően kockázatot jelent az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a vállalat tudomására jutott,  köteles bejelenteni az esetet a felügyeleti hatóságnál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.,

telefon: +36 (1) 391 1400;

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; www.naih.hu)

 

ADATKEZELÉS JOGALAPJA, JOGSZERŰSÉGE

 

1.         Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés jogalapjáról a jelen Szabályzatban, valamint Adatvédelmi Tájékoztatóban, szükség esetén más dokumentumban (pl.: hozzájáruló nyilatkozatban, vagy más tájékoztatóban).

 

2.         Összhangban az egyes adatkezelések céljaival, a meghatározott adatkezelések akkor és annyiban jogszerűek, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 

a.         az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b.         ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek;

c.         az adatkezelés akkor is jogszerű, ha az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

d.         az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

e.         az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

f.          az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

g.         az adatkezelés jogszerű, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

2.         Az előzetes és kifejezett hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha mindhárom tartalmi követelményt, tehát

a.         az önkéntességet,

b.         a határozottságot (egyértelműséget) és

c.         a tájékozottságot is teljesíti.

 

3.         Az érintett önkéntes, kifejezett adatszolgáltatása esetén az Adatkezelő a személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli.

 

4.         Az önkéntes hozzájáruláson, mint belegyezésen érteni kell azt a magatartást is, amellyel az érintett elfogadja, hogy rá nézve a jelen Szabályzatot automatikusan kiterjed, vagy éppen azt a magatartást, amely során – előzetes tájékoztatás után – az érintett az Adatkezelő által üzemeltetett kamerarendszerrel megfigyelt területre belép és ott tartózkodik, ha ilyen térfigyelő rendszert az Adatkezelő üzemeltet.

 

5.         A hozzájárulásból félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az Adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

 

6.         Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.

 

7.         Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.         A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, tehát a visszavonás kizárólag a jövőre vonatkozik, visszaható hatálya nincsen.

 

9.         Amennyiben a személyes adat kezelését jogszabály rendeli el, úgy az adatkezelés kötelező. Erről az Adatkezelő az érintettet részletesen tájékoztatja a jelen Szabályzatban és egyéb szabályzatokban, amelyek a jelen Szabályzat mellékleteinek tekintendők és ezzel együtt értelmezendők.

 

10.       Kötelező adatkezelés esetén, ha az érintett az adatszolgáltatást elmulasztja, akkor az Adatkezelő a szolgáltatást/adatkezelést köteles megtagadni számára.

 

11.       Az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés jogalapjáról a jelen Szabályzatban.

 

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

1.         Az adatkezelés időtartama minden adatkezelési tevékenység esetében

a.         meghatározásra került az adatkezelés leírásában, azonban ha az valamilyen hiba, hiányosság miatt nem alkalmazható, úgy a következő szabályokat kell alkalmazni:

b.         a cél megvalósulásáig és a személyes adatainak törléséig, vagy

c.         adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak törléséig,

d.         bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –

e.         azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. A hatályos Ptk. 6:22 § alapján az általános elévülési idő 5 év.

f.          Amennyiben érintett, mint jelentkező az állásra jelentkezők adatbázisába jelentkezik és hozzájárul adatainak adott pozíció betöltését követő további kezeléséhez ismerve a célt és határidőt, úgy az adatokat az Adatkezelő a felvételtől számított 2 évig kezeli, kivéve ha Adatkezelő ettől eltérő határidőt határozott, amelyet érintett elfogadott, és kivéve azt, ha a c-d. pontok valamelyike bekövetkezik.

2.         Kötelező adatkezelés esetén, a vonatkozó törvény, vagy önkormányzati rendelet állapítja meg az adatkezelés időtartamát.

3.         Panaszkezelés esetében az adatkezelés az adatok felvételétől számított 5 év.

4.         A következő fejezetben meghatározott személyes adatokat az Adatkezelő a jelen Szabályzatban meghatározott főszabály szerinti ideig őrzi, majd törli, vagy korábban, a törlési kérelem, vagy érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedély visszavonása esetén a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de maximum 5 munkanapon belül törli azokat az egyes adatkezelési tevékenységeknél és/vagy jogszabályokban meghatározott kivételekkel.

 

AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYES TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KEZELT ADATOK KÖREI

 

Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

 1. Adatkezelő elektronikus alapú ügyfélnyilvántartást és rendelés nyilvántartást vezet, melybe az ügyfél saját maga táplálja be a kezelt adatokat.
 2. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, az ügyféllé válás feltétele. A GDPR alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontjának második fordulata (az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).
 3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni.
 4. A kezelt adatok köre:
 • név* - célja:    azonosítás
 • telefonszám, célja:      kapcsolattartás
 • e-mail cím*, célja:       kapcsolattartás
 • korábbi megrendelések -        statisztikai célból
 • fizetési mód-   pénzügyi teljesítés nyomonkövetése
 • kedvezmény-  jogosultság megadása, ellenőrzése, visszavonása
 1. Az adatkezelés célja a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, és a megrendelt termékek a megrendelő által megadott címre történő eljuttatása.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a.  Az ügyféllé válni kívánó érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő számára.

b.  Az adatokat az ügyfél manuálisan betáplálja a nyilvántartás, és rendelés célját szolgáló elektronikus webáruház erre a célra hivatott felületére. (www.claracipo.hu)

c.  Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy adatait naprakészen tartsák.

 1. Adatkezelés időtartama: érintett legutolsó aktivitástól számított 3. év végéig.
 2. Adatközlés harmadik fél irányába történik: futárszolgálatnak a csomag átadásakor.
 3. Az adatkezelés módja: elektronikusan történik.
 4. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 5. A*-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

Nyereményjáték szervezése

 1. Cégünk jogos keretek között, az adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően nyereményjátékokat szervez.

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a weboldalon elérhetőek.

 

 1. A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.

 

 1. A kezelt adatok köre és céljai:

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím                                            

kapcsolattartás

 

 1. Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

 

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
  1. Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra.
  2. Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.
  3. Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
  4. Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.
  5. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

 

 1. Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 

 1. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.

 

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Weboldal látogatási adatok

 

1. Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:

- Feltétlenül szükséges cookie-k

Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül Adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni.

Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel.

Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az Adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

- Funkcionális cookie-k

Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

- Célzott cookie-k

A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

 

A cookie továbbá segít a weboldal ergonómia kialakításának javításában, felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

 

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

 1. Az Adatkezelő elérhető a KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN MEGJELENŐ FACEBOOK-on
 2. OLDALAINAK CÍMEI:

Facebook: www.facebook.com/Claracipobolt/

 

 1. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook és Instagram oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
 2. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com; valamint az instagram.com  közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
 3. Kezelt adatok köre és célja:
 • érintett publikus neve - azonosítás
 • publikus fotója           - azonosítás
 • publikus e-mail címe  - kapcsolattartás
 • érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete-           kapcsolattartás, válaszadás alapja
 • érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye          minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja

 

 1. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
 2. A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje.
 3. Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenő falán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. Ugyanígy az Instagramon a követem, és a követés leállítása gombokkal lehet követni, vagy megszüntetni a követést.
 4. Az Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, termékeiről, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
 5. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.
 6. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
 7. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
 8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
 9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől

 

Hírlevél küldése

 

 1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

 

 1. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:
 •  

azonosítás

e-mail cím

hírlevél kiküldése

 

 1. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról.

 

 1. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

 

 1. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
 2. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  email-címre küldött kérelem alapján.
 3. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.
 4. Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
 5. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik.
 6. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan történik.
 7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
 8. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását megtagadja.

 

Panaszkezelés

 1. Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt szolgáltatásra, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

 

 1. A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező.

 

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra, és/vagy  Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

 

 1. A kezelt adatok köre és célja:

 

 • panasz azonosítója -   azonosítás

 

 • név,    azonosítás
 • panasz beérkezésének időpontja        azonosítás
 • telefonszám    kapcsolattartás
 • a hívás időpontja        azonosítás
 • a beszélgetés során megadott személyes adatok        azonosítás
 • számlázási/levelezési cím      kapcsolattartás
 • panaszolt termék/szolgáltatás           panasz kivizsgálása
 • csatolt dokumentumok          panasz kivizsgálása
 • panasz oka      panasz kivizsgálása
 • maga a panasz panasz kivizsgálása

 

 1. Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, kezelése és a kapcsolattartás.
 2. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
 1. Érintett panaszát szóban (telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.
 2. Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.
 3. Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.
 4. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.
 5. Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.

 

 1. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli.
 2. Adatközlés harmadik fél irányába nem történik, kivéve hatósági megkeresés esetét.

 

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 1. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok megadása kötelező.